Solapur Pune Pravasi Sangatana,Solapur Member List

Solapur Pune Pravasi Sangatana,Solapur Member List
  1. Shri. Sanjaydada Tonpe   - Chirman
  2. Shri. Mahavir Shah - Saha Sachiv & Khagindar
  3. Shr. padulkar - Member
  4.  

solapur pune pravasi sangatana